ประวัติความเป็นมา
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด
     
          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสภาร้อยเอ็ด จำกัดโดยมีสมาชิก 262 คน ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน ระยะแรกเริ่มของการดำเนินการได้อาศัยอาคารของสำนักงานกรมสามัญศึกษาเป็นที่ดำเนินการกิจการสหกรณ์ ต่อมาได้จัดซื้ออาคาร 3 คูหา เป็นอาคารสำนักงานของสหกรณ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 141/15 -16 ถนนปัทมานนท์   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2540 เป็นต้นมา