วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ออมทรัยพ์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด

ระดมเงินออม ดูแลสมาชิกเดิม เพิ่มสมาชิกใหม่