ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
@..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัยพ์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจำกัด..@ประหยัดในวันนี้ จะได้มีในยามยาก อดออมไว้ให้มาก ไม่ลำบากยามฉุกเฉิน@..
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินทุกประเภท 30 ต.ค. 64
เงินทุนสาธารณประโยชน์ประจำปี2564 30 ต.ค. 64
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ 27 มิ.ย. 64
เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ปี 2557-2561 24 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสมาชิก (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-75 ปี 05 มี.ค. 64
แบบแสดงความประสงค์และประเมินความพึงพอใจ 07 เม.ย. 63
ประกาศ...สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด เรื่อง การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ 07 เม.ย. 63
ข่าวดี ! สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 07 เม.ย. 63
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด พ.ศ. 2562 03 ก.ค. 62
การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ 29 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรม
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากร้อยละ 6.95 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ผู้จัดการสหกรณ์
นางอาภารัตน์ ทาระคำ
ผู้จัดการสหกรณ์สามัญศึกษา
ร้อยเอ็ด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์
วีดีทัศน์ปี 2563
วีดีทัศน์ปี 2562
วีดีทัศน์ปี 2561
วีดีทัศน์ปี 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด  ที่ตั้ง 141/15 -16 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
 โทรศัพท์ 043-513005 โทรสาร : 043518188
 E-Mail : sahakorn_saving@hotmail.com