ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
( ดู 26 ครั้ง )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
( ดู 42 ครั้ง )
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
( ดู 113 ครั้ง )
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 2565
( จำนวน 2 รูป / ดู 145 ครั้ง )
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
( จำนวน 2 รูป / ดู 120 ครั้ง )
ชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566
( ดู 110 ครั้ง )
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
( จำนวน 25 รูป / ดู 419 ครั้ง )
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ปี 2564
( จำนวน 9 รูป / ดู 521 ครั้ง )
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ที่เป็นข้าราชการบำนาญหากมีความประสงค์จะเป็นผู้แทนสมาชิ
( ดู 469 ครั้ง )