30/01/2023
24/01/2023
10/01/2023
19/12/2022
09/12/2022
02/12/2022
23/11/2022
22/11/2022
21/09/2022
21/09/2022
Activity
จากร้อยละ 6.95 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
นางอาภารัตน์ ทาระคำ
ผู้จัดการสหกรณ์สามัญศึกษา
ร้อยเอ็ด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด  ที่ตั้ง 141/15 -16 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
 โทรศัพท์ 043-513005 โทรสาร : 043518188
 E-Mail : sahakorn_saving@hotmail.com