21/09/2022
21/09/2022
23/04/2022
05/04/2022
28/12/2021
13/12/2021
30/10/2021
30/10/2021
27/06/2021
24/06/2021
Activity
จากร้อยละ 6.95 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
นางอาภารัตน์ ทาระคำ
ผู้จัดการสหกรณ์สามัญศึกษา
ร้อยเอ็ด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด  ที่ตั้ง 141/15 -16 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
 โทรศัพท์ 043-513005 โทรสาร : 043518188
 E-Mail : sahakorn_saving@hotmail.com