ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ