ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 112) 30 ม.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 114) 24 ม.ค. 66
แจ้งเจ้าหน้าที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 167) 10 ม.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (อ่าน 157) 19 ธ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 (อ่าน 143) 09 ธ.ค. 65
รายชื่อตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ 65 (อ่าน 166) 02 ธ.ค. 65
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 2565 (อ่าน 109) 23 พ.ย. 65
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (อ่าน 163) 22 พ.ย. 65
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (อ่าน 184) 21 ก.ย. 65
ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ปี 2565 (อ่าน 190) 21 ก.ย. 65
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (อ่าน 348) 23 เม.ย. 65
การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา โดยวิธีสอบราคา (อ่าน 294) 05 เม.ย. 65
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ปี 2564 (อ่าน 395) 28 ธ.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ประจำปี 2564 (อ่าน 428) 13 ธ.ค. 64
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินทุกประเภท (อ่าน 460) 30 ต.ค. 64
เงินทุนสาธารณประโยชน์ประจำปี2564 (อ่าน 397) 30 ต.ค. 64
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (อ่าน 459) 27 มิ.ย. 64
เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ปี 2557-2561 (อ่าน 426) 24 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสมาชิก (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-75 ปี (อ่าน 739) 05 มี.ค. 64
แบบแสดงความประสงค์และประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 607) 07 เม.ย. 63
ประกาศ...สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด เรื่อง การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ (อ่าน 639) 07 เม.ย. 63
ข่าวดี ! สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด (อ่าน 657) 07 เม.ย. 63
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด พ.ศ. 2562 (อ่าน 661) 03 ก.ค. 62
การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ (อ่าน 579) 29 มิ.ย. 62