อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562